ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพระโสภณสมาธิคุณ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพระครูโอภาสบุญวัฒน์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..