ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ต.ค. 57 ถึง 03 พ.ย. 57 แจ้งกำหนดการปิด-เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
วันที่ ๑-๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน โรงเรียนวัดเจ้ามูล
13 ต.ค. 57 ถึง 31 ต.ค. 57 ติว NT , O-NET ช่วงปิดภาคเรียนให้กับนักเรียนชั้น ป.3 , ป.6
06 พ.ย. 57 โรงเรียนวัดเจ้ามูลร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยจัดงานวันลอยกระทง วันพฤหัสบดี ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ผ้าไทย เสื้อชมพู ตามกฎระเบียบของโรงเรียน โรงเรียนวัดเจ้ามูล
24 ธ.ค. 57 ถึง 26 ธ.ค. 57 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๗
02 พ.ย. 58 เปิดภาคเรียนที่ 2/2558
03 พ.ย. 58 ถึง 13 พ.ย. 58 งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
20 พ.ย. 58 ทัศนศึกษา ป.1 - ป.4
25 พ.ย. 58 งานวันลอยกระทง
25 พ.ย. 58 งานวันวชิราวุธ
26 พ.ย. 58 ทัศนศึกษา ป.5 - ป.6
27 พ.ย. 58 กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย
01 ธ.ค. 58 สอบธรรมมะ
04 ธ.ค. 58 งานวันพ่อแห่งชาติ
11 ธ.ค. 58 โรงเรียนปิดภายใน
24 ธ.ค. 58 กิจกรรมเฉลิมฉลองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
25 ธ.ค. 58 งานวันคริสต์มาส
30 ธ.ค. 58 งานวันขึ้นปีใหม่
08 ม.ค. 59 งานวันเด็กแห่งชาติ
14 ม.ค. 59 สอบ Pre-ONET
19 ม.ค. 59 สอบอ่านออกเขียนได้
22 ม.ค. 59 หมากฮอสพาเพลินเดินสู่อัจฉริยะ
19 ก.พ. 59 งานวันมาฆบูชา
27 ก.พ. 59 สอบ O-NET ป.6
02 มี.ค. 59 Day Camp
06 มี.ค. 59 กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างพัฒนาเด็กปฐมวัย
07 มี.ค. 59 ถึง 08 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
09 มี.ค. 59 สอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
11 มี.ค. 59 ถึง 03 มี.ค. 59 งานทอดผ้าป่าการศึกษาและกิจกรรมงานวิชาการ
14 มี.ค. 59 กิจกรรมบัณฑิตน้อย
15 มี.ค. 59 สอบอ่านเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
16 มี.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่ 2/2558
17 มี.ค. 59 กิจกรรมงานปิดภาคเรียน
29 มี.ค. 59 งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
31 มี.ค. 59 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มารับสมุดผลการสอบ
01 พ.ค. 59 นักเรียนมอบตัวทุกระดับชั้น
15 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559
19 พ.ค. 59 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
06 มิ.ย. 59 English Camp
09 มิ.ย. 59 ไหว้ครู
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมรำลึกถึงรัตนกวีสุนทรภู่และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
13 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
29 ก.ค. 59 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
29 ก.ค. 59 ตลาดนัดหัดขาย
05 ส.ค. 59 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
08 ส.ค. 59 ถึง 10 ส.ค. 59 สัปดาห์ห้องสมุด
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่
28 ก.ย. 59 ประเมินการอ่านออกเขียนได้ ป.1
30 ก.ย. 59 งานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ
03 ต.ค. 59 เปิดบ้านเจ้ามูลอัจฉริยะจรรยา สู่ประชาคมอาเซียน
05 ต.ค. 59 ถึง 06 ต.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
07 ต.ค. 59 อบรมหุ่นยนต์
01 พ.ย. 59 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2559
14 พ.ย. 59 กิจกรรมวันลอยกระทง
22 พ.ย. 59 กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
25 พ.ย. 59 กิจกรรมวันวชิราวุธ
07 ธ.ค. 59 ถึง 09 ธ.ค. 59 เข้าค่ายลูกเสือ ป.4-ป.6
23 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันคริสต์มาส
30 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
04 ม.ค. 60 สอบ Pre O-NET ป.6
13 ม.ค. 60 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
04 ก.พ. 60 สอบ O-NET
10 ก.พ. 60 กิจกรรมวันมาฆบูชา
22 ก.พ. 60 ทัศนศึกษา ป.1-ป.3
23 ก.พ. 60 สอบอ่านออกเขียนได้ ป.1-2
24 ก.พ. 60 สอบอ่านออกเขียนได้ ป.3-4
24 ก.พ. 60 ทัศนศึกษา อนุบาล
27 ก.พ. 60 ป.2 ป.4 และ ป.5 สอบข้อสอบกลาง
03 มี.ค. 60 ทัศนศึกษา ป.4-6
04 มี.ค. 60 ทอดผ้าป่าการศึกษา
08 มี.ค. 60 ป.3 สอบ NT
09 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 นักเรียนชั้น ป.1-6 สอบปลายปี
13 มี.ค. 60 กิจกรรมบัณฑิตน้อย
14 มี.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6
14 มี.ค. 60 กิจกรรมงานแสดงก่อนปิดภาคเรียนของนักเรียน


19 มี.ค. 60 มอบตัวนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น
31 มี.ค. 60 นักเรียนชั้น ป.1-6 มารับสมุดผลการสอบ
01 พ.ค. 60 นักเรียนเก่ามอบตัวทุกระดับชั้น
16 พ.ค. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560
21 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง
22 มิ.ย. 60 พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรัตนบารมี
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
06 ก.ค. 60 ค่ายอัจฉริยะจรรยา
07 ก.ค. 60 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
20 ก.ค. 60 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม.
25 ก.ค. 60 นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิต
27 ก.ค. 60 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
03 ส.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
04 ส.ค. 60 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
10 ส.ค. 60 งานอาเซียน BBL
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
23 ส.ค. 60 ถึง 24 ส.ค. 60 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
25 ส.ค. 60 นักเรียนชั้น ป.5-6 ทััศนศึกษา มหกรรมวิทยาศาสตร์
09 ก.ย. 60 ค่ายเครื่องบิน นักเรียนชั้น ป.4-6
15 ก.ย. 60 Day Camp
03 ต.ค. 60 ถึง 04 ต.ค. 60 นักเรียนชั้น ป.1-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
01 พ.ย. 60 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
03 พ.ย. 60 กิจกรรมวันลอยกระทง
27 พ.ย. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 นักเรียนชั้น ป.6 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
04 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันพ่อแห่งบาติ
05 ธ.ค. 60 ทอดผ้าป่า
15 ธ.ค. 60 ถึง 16 ธ.ค. 60 นักเรียนชั้น ป.4-5 เข้าค่ายลูกเสือ
22 ธ.ค. 60 กิจกรรม English Camp
25 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสต์มาส
27 ธ.ค. 60 ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีภัย
29 ธ.ค. 60 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
12 ม.ค. 61 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ
21 ม.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองระดับอนุบาล
28 ม.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองระดับประถม
03 ก.พ. 61 นักเรียนชั้น ป.6 สอบ O-NET
16 ก.พ. 61 นักเรียนชั้น ป.4-6 ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดราชบุรี
21 ก.พ. 61 พิธีประดิษฐานพระพุทธรัตนบารมี
07 มี.ค. 61 นักเรียนชั้น ป.3 สอบ NT