ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  1. จัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ประชาชนในวัยเรียนอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
  2. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาได้แก่ นักเรียน ครู – อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน องค์กรท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
  4. ส่งเสริมพัฒนา สนับสนุนระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมถึงพัฒนาคุณภาพทางคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และพลานามัยที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
  5. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมเทคโนโลยี ICT ที่ทันสมัย