โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารบุคลากรถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
2) เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่
รับผิดชอบ ให้เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
3) เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
ความก้าวหน้า ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ

เป้าหมาย

1) บุคลากรทุกคนได้รับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
2) บุคลากรทุกคนมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ทางราชการและผู้เรียน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 486.96 KB