โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 486.96 KB
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
– พัฒนาครูทุกคนโดยสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

*** การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– โรงเรียนดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการวางแผนอัตรากำลังให้เหมาะสมและสอดคล้องบริบทและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
– มีการพัฒนาบุคลากร โดยการเข้ารับการอบรมในส่วนราชการต่างๆที่จัดขึ้นและเข้าอบรมตามความสนใจ
– ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยส่งเสริมการทำวิทยฐานะให้สูงขึ้น ซึง ปี 2562 – 2563 มีบุคลากรได้รับวิทยฐานะชำนาญการ 1 คน และวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 1 คน
– มีการสรรหาครูที่ตรงสาขาและผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจนได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
– ส่งเสริมให้มีจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา