โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  1. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ และความรอบคอบเกี่ยวกับงบประมาณ
  2. ใช้จ่ายเกินงบประมาณที่กำหนด
  3. งบประมาณที่ใช้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนรวม
  4. ไม่มีหลักฐานการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง
  5. ไม่ยอมรับการตรวจสอบ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.04 KB