โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในโรงเรียน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในโรงเรียน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในโรงเรียน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน

  1. จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในโรงเรียนให้แก่บุคลากร
  2. ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักถึงผลร้ายต่อการทุจริตต่อหน้าที่
  3. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้โปร่งใสเป็นธรรม
  4. เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนได้แสดงความคิดเห็นและนำความคิดเห็นมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
  5. บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยหลักธรรมมาภิบาล