โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในโรงเร
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในโรงเรียน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในโรงเรียน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใสภายในโรงเรียน

  1. ร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในโรงเรียนและรับฟัง
  2. ความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่างๆเพื่อนำมาสู่การพัฒนาโรงเรียน
  3. ปลูกฝังให้บุคลากรรู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงจิตสำนึกด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในโรงเรียน
  4. บุคลากรในโรงเรียนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติงานต่างๆ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  5. บุคลากรในโรงเรียนแสดงความคิดเห็นและนำความคิดเห็นมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
  6. ดำเนินการสร้างระบบการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล