โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดเจ้ามูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600 โทรศัพท์ 02-411-2112 โทรสาร 02-418-4838 เว็บไซต์โรงเรียน http:// www.watchaomool.ac.th จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : chaomool@hotmail.com เขตพื้นที่บริการมี 8 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนโรงเรียนวัดเจ้ามูล ชุมชนโค้งกระเทียม ชุมชนวัดท่าพระ ชุมชนวัดดีดวด ชุมชนข้างโรงเรียนเสสะเวชวิทยา ชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ซอย 9 และชุมชน    วัดราชสิทธารามฯ 

โรงเรียนวัดเจ้ามูลประกาศจัดตั้งในสมัย ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พุทธศักราช 2504 สังกัด นครหลวงกรุงเทพธนบุรี โดยท่านเจ้าคุณ    พระโสภณสมาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดเจ้ามูลองค์ที่ 15 ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัด จำนวน 1 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา เป็นสถานที่สร้างโรงเรียนวัดเจ้ามูล มีนายบุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล เป็นผู้บริหารโรงเรียนท่านแรก และได้เปิดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พุทธศักราช 2504 เปิดสอนครั้งแรกในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 7

วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2516 โรงเรียนวัดเจ้ามูลได้โอนไปสังกัดองค์การประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาส่วนกลาง

ปีพุทธศักราช 2519 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องมีนักเรียนจำนวน 10 คน

ปีพุทธศักราช 2520 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพิ่มอีก 1 ห้องเรียน รวมเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 ห้องเรียน นักเรียน จำนวน 124 คน ทำการสอนจนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2523 โรงเรียนได้โอนมาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

ปีการศึกษา 2531 ได้เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษาในชั้นเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อม 1 ปี ก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2535 ได้รับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มาเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ มีนักเรียนร่วมอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 คน

ปีการศึกษา 2536 ได้เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อม 2 ปี ก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2540 ได้เปิดทำการสอนในชั้นอนุบาลปฐมวัย (3 ขวบ) เพื่อเตรียมความพร้อม 3 ปี ก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนวัดเจ้ามูลเป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษา      ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

ปีการศึกษา 2546 ได้รับการประเมินจากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน โอนจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2547 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ขวบถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 456 คน ข้าราชการครู จำนวน 20 คน

ปีการศึกษา 2548 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ขวบถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 429 คน ข้าราชการครู จำนวน 20 คน

ปีการศึกษา 2549 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่      17 – 19 กรกฎาคม พุทธศักราช 2549 และได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียน ในฝัน เมื่อวันที่ 27 กันยายน พุทธศักราช 2549

ปีการศึกษา 2551 ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 2551

ปีการศึกษา 2553 ได้เปลี่ยนมาเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพ มหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2554 ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา       (หน่วยพุทธศาสนาในสถานศึกษา) ในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา

ปีการศึกษา 2555 ได้รับรางวัลการยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สูงกว่าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และได้รับรางวัลชมเชยสถานศึกษาพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา

ปีการศึกษา 2556 ได้พัฒนาสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ และนำเข้ามาใช้ในห้องเรียนเพื่อเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนให้นำไปสู่เป็นโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา

ปีการศึกษา 2557 ได้นำสื่อเทคโนโลยีมาใช้อย่างล้ำสมัย และเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์

ปีการศึกษา 2558 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต

ปีการศึกษา 2559 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ

ปีการศึกษา 2560 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม

ปีการศึกษา 2561 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล