โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
ที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายชัยรัตน์  เทพจุฬาลักษณ์ ประธานกรรมการ
2 พระครูสิริวัฒนากร  วิจิตรโสภา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
3 พระสมหมาย  วรธมฺโม ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
4 นางสาวยาใจ  บุญญดิเรก ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 นางนวลหงษ์  ศุภศิริสินธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
6 นางยุพา  สุปัญจนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
7 นายเติมทรัพย์  เติมเพิ่มทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
8 นางนันทา  เล็กยิ้ม ผู้ทรงคุณวุฒิ
9 นางสาวทิปษร  นันทพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
10 นางอำพร  เฉลยชัย ผู้แทนผู้ปกครอง
11 นางสุทธินันท์  พูลเกิด ผู้แทนครู
12 นางสาวรัฐวินท์  อมรสันต์ ผู้แทนศิษย์เก่า
13 นายจำรัส  มลิวัลย์ ผู้แทนองค์กรชุมชน
14 นายวิรัช  คงคาเขต ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล กรรมการและเลขานุการ