โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ผู้ปกครองของ ชั้น
1 นางสาวสุภาภรณ์   ชื่นสำราญ ประธาน ด.ญ.พรปวีณ์   เย็นปิ่น ป.2/2
2 นายธรรมนูญ   รักษานนท์ รองประธาน ด.ญ.เบศิตา   รักษานนท์ ป.6
3 นางอาทิตยา   เกตุทอง กรรมการ ด.ช.นันทิพัฒน์   โมสิทธิ์ อ.1/1
4 นางนงลักษณ์   บุบผามาศ กรรมการ ด.ญ.ณิชาภา   แก้วลำโกน อ.1/2
5 นางจิรวรรณ   ศิริชัย กรรมการ ด.ช.ธีวสุ   ศิริชัย อ.2
6 นางอายาทิพย์   ดาโรจน์ กรรมการ ด.ช.ธนดล   สาระรัตน์ อ.3/1
7 นางกรรณิการ์   อุ่นอบ กรรมการ ด.ช.ภัทรพล   สีโสภณ อ.3/2
8 วิญญู   พึ่งทอง กรรมการ ด.ญ.นันท์นพิน   พึ่งทอง ป.1/1
9   กรรมการ   ป.1/2
10 นางสาวิตรี   โพธิ์อินทร์ กรรมการ ด.ช.ธิติพงษ์   โพธิ์อินทร์ ป.1/3
11 แตงอ่อน   สุมังเกษตร กรรมการ ด.ช.พิสิษฐ์   พันธุรัตน์ ป.3/1
12 ธีรพล   จันทร์ศรี กรรมการ ด.ญ.อรจิรา   จันทศรี ป.3/2
13 นายศราวุธ   เถื่อนหมื่นไวย กรรมการ ด.ช.เศรษฐา  เถื่อนหมื่นไวย ป.4
14 นายรุทธิชัย   พุทธมาลักษณ์ กรรมการ ด.ญ.ปัทมา   พุทธมาลักษณ์ ป.5/1
15 นายเล็ก   แซ่ซือ กรรมการ ด.ช.พุทธาคม   แซ่ซือ ป.5/2
16 นางเรณู   สุขกลัด เลขานุการ ด.ช.นนต์ธวัช   เชื่อมกลาง ป.2/1