โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
คณะกรรมการมูลนิธิสวัสดิการ
คณะกรรมการมูลนิธิสวัสดิการ
ที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายภิญญา  สันทัดการ ประธาน
2 นางนวลหงษ์  ศุภศิริสินธุ์ รองประธาน
3 พระสมหมาย  วรธมฺโม กรรมการ
4 นางสาวเยาวพา  ยอดพยุง กรรมการ
5 นางทัศนีย์  คนอยู่ กรรมการ
6 นางสาวยาใจ  บุญญดิเรก กรรมการ
7 นางนันทา  เล็กยิ้ม กรรมการ
8 นางสาวจงกลนี  จันทรสอาด กรรมการและนายทะเบียน
9 นางก้านตอง  สุลัยศรี กรรมการและประชาสัมพันธ์
10 นางสุปราณี  จูเปีย กรรมการและปฏิคม
11 นางสุทธินันท์  พูลเกิด กรรมการและเหรัญญิก
12 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล กรรมการและเลขานุการ