โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ประกันคุณภาพ
แผนปฏิบัตการประจำปี ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 224
มาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 404.59 KB 48527
มาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 535.5 KB 48306
>คู่มือการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 48594
ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 623.48 KB 48539
ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานปฐมวัย 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 574.03 KB 48441
ประกาศการใช้มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.97 KB 48283
ประกาศการใช้มาตรฐานปฐมวัย 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 581.75 KB 48520
การให้ความเห็นชอบมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.91 KB 48374
การให้ความเห็นชอบมาตรฐานปฐมวัย 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 332.19 KB 48573
ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานปฐมวัย 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.13 KB 48411
ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.56 KB 48303
การให้ความเห็นชอบมาตรฐานปฐมวัย 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.6 KB 48594
การให้ความเห็นชอบมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.56 KB 48602
ประกาศการใช้มาตรฐานปฐมวัย 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.23 KB 48558
ประกาศการใช้มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.38 KB 48350
การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานขั้นพื้นฐาน ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.69 KB 48553
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.39 KB 48517
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานปฐมวัย ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.65 KB 48282
ประกาศการใช้มาตรฐานปฐมวัย ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.6 KB 48323
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดเจ้ามูล 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 338 KB 48407
ประกาศการใข้มาตรฐานการศีกษาโรงเรียนวัดเจ้ามูล 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 347.5 KB 48351
SAR
รายงานผลการดำเนินงาน SAR 2563 149
รายงานประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 48622
รายงานประจำปี 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 48366
รายงานประจำปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.89 MB 48563
รายงานประจำปี 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.67 MB 48255
รายงานประจำปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.23 MB 48332
แผนปฏิบัติการ
มาตรฐานการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 125
(ร่าง)แผนกลยุทธ์ (4 ปี) รร.วัดเจ้ามูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 126
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 48495
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 48282
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.43 MB 48399
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.42 MB 48540
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.56 MB 48434
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.11 MB 48592
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 994.3 KB 48417
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.5 MB 48397
หลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษา รร. วัดเจ้ามูล 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.34 MB 151
ประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.09 KB 48553
ประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.58 KB 51119
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดเจ้ามูล 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 48357
ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดเจ้ามูล 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.97 KB 48264
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเจ้ามูล 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.42 MB 48454
ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดเจ้ามูล 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.24 KB 48334
โรงเรียนประชารัฐ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.34 MB 48589
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ Word Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 48307
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
Timeline JPEG Image ขนาดไฟล์ 73.73 KB 48566
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.01 KB 48570
โรงเรียนสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนวัดเจ้ามูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 48217
งานวิจัยโครงการโรงเรียนสุจริต RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.65 MB 48547
บทคัดย่องานวิจัยโครงการโรงเรียนสุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 22.78 KB 48293
โรงเรียนวิถีพุทธ
แนวทางการดำเนินการ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 48288
ผลสัมฤทธิ์
O-NET 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.75 KB 48539
O-NET 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.26 KB 48276
O-NET 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.16 KB 48451
NT 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.74 KB 48218
NT 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.03 KB 48393
NT 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.45 KB 48350
RT 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.42 KB 48310
RT 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.49 KB 48379
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 26