โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ประกันคุณภาพ
แผนปฏิบัตการประจำปี ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 166
มาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 404.59 KB 48492
มาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 535.5 KB 48277
>คู่มือการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 48580
ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 623.48 KB 48512
ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานปฐมวัย 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 574.03 KB 48427
ประกาศการใช้มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.97 KB 48267
ประกาศการใช้มาตรฐานปฐมวัย 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 581.75 KB 48508
การให้ความเห็นชอบมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.91 KB 48363
การให้ความเห็นชอบมาตรฐานปฐมวัย 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 332.19 KB 48563
ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานปฐมวัย 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.13 KB 48405
ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.56 KB 48277
การให้ความเห็นชอบมาตรฐานปฐมวัย 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.6 KB 48588
การให้ความเห็นชอบมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.56 KB 48596
ประกาศการใช้มาตรฐานปฐมวัย 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.23 KB 48552
ประกาศการใช้มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.38 KB 48326
การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานขั้นพื้นฐาน ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.69 KB 48530
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.39 KB 48494
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานปฐมวัย ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.65 KB 48275
ประกาศการใช้มาตรฐานปฐมวัย ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.6 KB 48317
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดเจ้ามูล 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 338 KB 48380
ประกาศการใข้มาตรฐานการศีกษาโรงเรียนวัดเจ้ามูล 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 347.5 KB 48324
SAR
รายงานผลการดำเนินงาน SAR 2563 113
รายงานประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 48606
รายงานประจำปี 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 48357
รายงานประจำปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.89 MB 48541
รายงานประจำปี 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.67 MB 48249
รายงานประจำปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.23 MB 48310
แผนปฏิบัติการ
มาตรฐานการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 114
(ร่าง)แผนกลยุทธ์ (4 ปี) รร.วัดเจ้ามูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 101
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 48473
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 48276
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.43 MB 48393
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.42 MB 48534
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.56 MB 48428
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.11 MB 48586
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 994.3 KB 48411
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.5 MB 48391
หลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษา รร. วัดเจ้ามูล 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.34 MB 120
ประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.09 KB 48524
ประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.58 KB 51113
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดเจ้ามูล 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 48351
ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดเจ้ามูล 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.97 KB 48242
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเจ้ามูล 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.42 MB 48448
ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดเจ้ามูล 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.24 KB 48328
โรงเรียนประชารัฐ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.34 MB 48566
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ Word Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 48299
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
Timeline JPEG Image ขนาดไฟล์ 73.73 KB 48543
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.01 KB 48564
โรงเรียนสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนวัดเจ้ามูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 48195
งานวิจัยโครงการโรงเรียนสุจริต RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.65 MB 48525
บทคัดย่องานวิจัยโครงการโรงเรียนสุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 22.78 KB 48271
โรงเรียนวิถีพุทธ
แนวทางการดำเนินการ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 48266
ผลสัมฤทธิ์
O-NET 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.75 KB 48531
O-NET 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.26 KB 48254
O-NET 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.16 KB 48445
NT 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.74 KB 48211
NT 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.03 KB 48387
NT 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.45 KB 48328
RT 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.42 KB 48304
RT 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.49 KB 48357
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 3