โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ประกันคุณภาพ
แผนปฏิบัตการประจำปี ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 156
มาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 404.59 KB 48488
มาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 535.5 KB 48273
>คู่มือการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 48575
ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 623.48 KB 48509
ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานปฐมวัย 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 574.03 KB 48423
ประกาศการใช้มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.97 KB 48265
ประกาศการใช้มาตรฐานปฐมวัย 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 581.75 KB 48505
การให้ความเห็นชอบมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.91 KB 48360
การให้ความเห็นชอบมาตรฐานปฐมวัย 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 332.19 KB 48561
ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานปฐมวัย 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.13 KB 48402
ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.56 KB 48272
การให้ความเห็นชอบมาตรฐานปฐมวัย 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.6 KB 48586
การให้ความเห็นชอบมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.56 KB 48594
ประกาศการใช้มาตรฐานปฐมวัย 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.23 KB 48549
ประกาศการใช้มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.38 KB 48324
การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานขั้นพื้นฐาน ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.69 KB 48525
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.39 KB 48491
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานปฐมวัย ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.65 KB 48270
ประกาศการใช้มาตรฐานปฐมวัย ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.6 KB 48314
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดเจ้ามูล 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 338 KB 48373
ประกาศการใข้มาตรฐานการศีกษาโรงเรียนวัดเจ้ามูล 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 347.5 KB 48320
SAR
รายงานผลการดำเนินงาน SAR 2563 111
รายงานประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 48604
รายงานประจำปี 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 48355
รายงานประจำปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.89 MB 48539
รายงานประจำปี 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.67 MB 48247
รายงานประจำปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.23 MB 48308
แผนปฏิบัติการ
มาตรฐานการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 111
(ร่าง)แผนกลยุทธ์ (4 ปี) รร.วัดเจ้ามูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 99
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 48471
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 48274
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.43 MB 48391
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.42 MB 48532
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.56 MB 48426
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.11 MB 48584
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 994.3 KB 48409
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.5 MB 48389
หลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษา รร. วัดเจ้ามูล 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.34 MB 118
ประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.09 KB 48520
ประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.58 KB 51111
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดเจ้ามูล 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 48349
ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดเจ้ามูล 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.97 KB 48240
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเจ้ามูล 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.42 MB 48446
ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดเจ้ามูล 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.24 KB 48326
โรงเรียนประชารัฐ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.34 MB 48564
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ Word Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 48295
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
Timeline JPEG Image ขนาดไฟล์ 73.73 KB 48541
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.01 KB 48562
โรงเรียนสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนวัดเจ้ามูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 48193
งานวิจัยโครงการโรงเรียนสุจริต RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.65 MB 48523
บทคัดย่องานวิจัยโครงการโรงเรียนสุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 22.78 KB 48269
โรงเรียนวิถีพุทธ
แนวทางการดำเนินการ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 48264
ผลสัมฤทธิ์
O-NET 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.75 KB 48529
O-NET 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.26 KB 48252
O-NET 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.16 KB 48443
NT 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.74 KB 48209
NT 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.03 KB 48385
NT 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.45 KB 48326
RT 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.42 KB 48302
RT 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.49 KB 48355
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 0