โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 404.59 KB 168
มาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 535.5 KB 98
คู่มือการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 122
ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 623.48 KB 217
ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานปฐมวัย 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 574.03 KB 165
ประกาศการใช้มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.97 KB 144
ประกาศการใช้มาตรฐานปฐมวัย 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 581.75 KB 127
การให้ความเห็นชอบมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.91 KB 106
การให้ความเห็นชอบมาตรฐานปฐมวัย 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 332.19 KB 108
ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานปฐมวัย 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.13 KB 176
ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.56 KB 168
การให้ความเห็นชอบมาตรฐานปฐมวัย 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.6 KB 132
การให้ความเห็นชอบมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.56 KB 122
ประกาศการใช้มาตรฐานปฐมวัย 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.23 KB 121
ประกาศการใช้มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.38 KB 131
การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานขั้นพื้นฐาน ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.69 KB 199
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.39 KB 259
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานปฐมวัย ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.65 KB 170
ประกาศการใช้มาตรฐานปฐมวัย ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.6 KB 168
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดเจ้ามูล 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 338 KB 229
ประกาศการใข้มาตรฐานการศีกษาโรงเรียนวัดเจ้ามูล 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 347.5 KB 220
SAR
รายงานประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 130
รายงานประจำปี 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 187
รายงานประจำปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.89 MB 158
รายงานประจำปี 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.67 MB 205
รายงานประจำปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.23 MB 204
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 60
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 157
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.43 MB 112
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.42 MB 113
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.56 MB 154
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.11 MB 209
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 994.3 KB 225
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.5 MB 192
หลักสูตร
ประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.09 KB 200
ประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.58 KB 7149
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดเจ้ามูล 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 147
ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดเจ้ามูล 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.97 KB 134
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเจ้ามูล 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.42 MB 197
ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดเจ้ามูล 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.24 KB 154
โรงเรียนประชารัฐ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.34 MB 91
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ Word Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 131
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
Timeline JPEG Image ขนาดไฟล์ 73.73 KB 86
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.01 KB 92
โรงเรียนสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนวัดเจ้ามูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 112
งานวิจัยโครงการโรงเรียนสุจริต RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.65 MB 181
บทคัดย่องานวิจัยโครงการโรงเรียนสุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 22.78 KB 209
โรงเรียนวิถีพุทธ
แนวทางการดำเนินการ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 238
ผลสัมฤทธิ์
O-NET 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.75 KB 88
O-NET 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.26 KB 88
O-NET 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.16 KB 82
NT 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.74 KB 87
NT 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.03 KB 65
NT 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.45 KB 64
RT 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.42 KB 72
RT 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.49 KB 78