โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 404.59 KB 898
มาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 535.5 KB 809
คู่มือการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 840
ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 623.48 KB 1078
ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานปฐมวัย 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 574.03 KB 897
ประกาศการใช้มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.97 KB 858
ประกาศการใช้มาตรฐานปฐมวัย 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 581.75 KB 839
การให้ความเห็นชอบมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.91 KB 817
การให้ความเห็นชอบมาตรฐานปฐมวัย 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 332.19 KB 818
ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานปฐมวัย 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.13 KB 896
ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.56 KB 885
การให้ความเห็นชอบมาตรฐานปฐมวัย 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.6 KB 844
การให้ความเห็นชอบมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.56 KB 836
ประกาศการใช้มาตรฐานปฐมวัย 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.23 KB 836
ประกาศการใช้มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.38 KB 845
การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานขั้นพื้นฐาน ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.69 KB 915
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.39 KB 987
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานปฐมวัย ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.65 KB 884
ประกาศการใช้มาตรฐานปฐมวัย ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.6 KB 877
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดเจ้ามูล 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 338 KB 942
ประกาศการใข้มาตรฐานการศีกษาโรงเรียนวัดเจ้ามูล 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 347.5 KB 935
SAR
รายงานประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 866
รายงานประจำปี 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 900
รายงานประจำปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.89 MB 869
รายงานประจำปี 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.67 MB 913
รายงานประจำปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.23 MB 914
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 796
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 867
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.43 MB 826
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.42 MB 824
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.56 MB 865
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.11 MB 920
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 994.3 KB 934
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.5 MB 905
หลักสูตร
ประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.09 KB 946
ประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.58 KB 9375
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดเจ้ามูล 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 865
ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดเจ้ามูล 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.97 KB 847
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเจ้ามูล 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.42 MB 916
ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดเจ้ามูล 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.24 KB 868
โรงเรียนประชารัฐ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.34 MB 801
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ Word Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 845
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
Timeline JPEG Image ขนาดไฟล์ 73.73 KB 797
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.01 KB 803
โรงเรียนสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนวัดเจ้ามูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 821
งานวิจัยโครงการโรงเรียนสุจริต RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.65 MB 891
บทคัดย่องานวิจัยโครงการโรงเรียนสุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 22.78 KB 920
โรงเรียนวิถีพุทธ
แนวทางการดำเนินการ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 949
ผลสัมฤทธิ์
O-NET 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.75 KB 802
O-NET 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.26 KB 799
O-NET 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.16 KB 792
NT 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.74 KB 796
NT 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.03 KB 772
NT 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.45 KB 774
RT 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.42 KB 781
RT 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.49 KB 786