โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
คณะผู้บริหาร

นายณัฐกฤษ จันทร์คณา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพรหมฤทธิ์ ไชยต้นเทือก
ครู คศ.1

นางสาวฐาปนี ทองมิ่ง
ครู คศ.1

นายสรรเสริญ พูลสุขโข
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ ศรีจันทร์
ครู คศ.1