โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.พีราวุฏฐ์ พิมพ์รอด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุทธินันท์ พูลเกิด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางตรงศรณ์ ตระกูลสม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวจุฑามาศ ศรีจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวฐาปนี ทองมิ่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ