โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวไอวลีย์ จงกลณีย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : วท.บ.
วิชาเอก : สุขศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 024112112
อีเมล์ : chaomool@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
วท.บ. (สุขศึกษา)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2560 โรงเรียนวัดเจ้ามูล ข้าราชการครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล