โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายศม มั่นใจตน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.
วิชาเอก : สุขศึกษาและ พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 024112112
อีเมล์ : chaomool@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
กศ.บ. (พลศึกษา)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2560 โรงเรียนวัดเจ้ามูล ข้าราชการครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล