ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวสาลินี กอคูณ

หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวอัญชลี สารรักษ์

นางวารุณี ขำประเสริฐ

นางสาวอภัสนันท์ วรรณมณี

นางสาวนิตยา พืชทองหลาง