ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวสาลินี พูลพุทธา
พนักงานราชการ
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวอัญชลี สารรักษ์
ครูอัตราจ้าง

นางวารุณี ขำประเสริฐ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวอภัสนันท์ วรรณมณี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิตยา พืชทองหลาง
ครูอัตราจ้าง