โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวิทยา ศรีอาราม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายพรหมฤทธิ์ ไชยต้นเทือก
ครู คศ.1

นางทัศนีย์ คนอยู่
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน