ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวิทยา ศรีอาราม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายพรหมฤทธิ์ ไชยต้นเทือก
ครูผู้ช่วย