ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางตรงศรณ์ ตระกูลสม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนฤรัตน์ มะโนอิ่ม
ครูผู้ช่วย

นางสาววาริพินทุ์ สุขสิงห์
ครูผู้ช่วย