ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางตรงศรณ์ ตระกูลสม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววาสนา บุญมา
ครู คศ.1