ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวภคมน บุตะเคียน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวฐาปนี ทองมิ่ง
ครู คศ.1