โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสิริภัทร เกษมวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสรรเสริญ พูลสุขโข
ครูผู้ช่วย