ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวไอวลีย์ จงกลณีย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศม มั่นใจตน
ครูผู้ช่วย