ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่

นายอดิรุจ แซ่พู่
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายประทุม ลอทอง
ช่างสี

นายวินัย สังพะบุโชติ
ช่างสี

นางธีรภัทร์ ผลเจริญ
พี่เลี้ยง

นางอลิษา พุ่มชูศรี
พี่เลี้ยง

นางสาวปัญจพร นาคผ่อง
พี่เลี้ยง

นายสุริยัน ประจิตร
วิทยากรพิเศษ

นางสาวมาลี เริงศาสตร์
แม่ครัว

นางอำพัน ป้อมพยัค
ผู้ช่วยแม่ครัว

นางสาวเกษศิณี โพธิ์อินทร์
ผู้ช่วยแม่ครัว