ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่

นายอดิรุจ แซ่พู่
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอรรณพ กลิ่นสุคนธ์
พนักงานบริการเอกสารทั่งไป

นายวินัย สังพะบุโชติ
ช่างสี

นายประทุม ลอทอง
ช่างสี

นางอลิษา พุ่มชูศรี
พี่เลี้ยง

นางธีรภัทร์ ผลเจริญ
พี่เลี้ยง

นางศิริลักษณ์ ลอทอง
พี่เลี้ยง

นายสุริยัน ประจิตร
วิทยากรพิเศษ

นางอารีรัตน์ สังพะบุโชติ
แม่ครัว

นางสาวมาลี เริงศาสตร์
ผู้ช่วยแม่ครัว

นางอำพัน ป้อมพยัค
ผู้ช่วยแม่ครัว