ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่

นายอดิรุจ แซ่พู่
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวินัย สังพะบุโชติ
ช่างสี

นายประทุม ลอทอง
ช่างสี

นางอลิษา พุ่มชูศรี
พี่เลี้ยง

นางธีรภัทร์ ผลเจริญ
พี่เลี้ยง

นายสุริยัน ประจิตร
วิทยากรพิเศษ

นางสาวมาลี เริงศาสตร์
แม่ครัว

นางอำพัน ป้อมพยัค
ผู้ช่วยแม่ครัว