ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสัมฤทธิ์ เทียนโชติ
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ