ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุทธินันท์ พูลเกิด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนพดล จตุไพบูลย์
ครู คศ.1

นางสาวนุชจรินทร์ อิ่มเอิบสุข
ครูผู้ช่วย