โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยรัตน์ เทพจุฬาลักษณ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสิริวัฒนากร วิจิตรโสภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระสมหมาย วรธมฺโม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยาใจ บุญญดิเรก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางนวลหงษ์ ศุภศิริสินธุ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางยุพา สุปัญจนันท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเติมทรัพย์ เติมเพิ่มทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางนันทา เล็กยิ้ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิปษร นันทพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอำพร เฉลยชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุทธินันท์ พูลเกิด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัฐวินท์ อมรสันต์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรัส มลิวัลย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช คงคาเขต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.พีราวุฏฐ์ พิมพ์รอด
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ