ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
รายละเอียดผลงาน
โรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป. กรุงเทพมหานคร

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป. กรุงเทพมหานคร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ ทั้ง 11 ศูนย์
ระหว่าง วันที่ 2 - 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.368ทองแดง491. เด็กชายภูริช  บุญมาก
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  เสือเสน
 
2ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.666ทองแดง401. เด็กหญิงชญานิศ  ผานัด
 
1. นายวิทยา  ศรีอาราม
 
3ภาษาไทยการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.375เงิน211. เด็กหญิงเยาวพา  หมอนทอง
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  เสือเสน
 
4ภาษาไทยการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.648เข้าร่วม631. เด็กชายศุภอรรษ  ตระกูลสม
 
1. นายพรหมฤทธิ์  ไชยต้นเทือก
 
5ภาษาไทยการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.358เข้าร่วม431. เด็กชายณัฐชัย  หมื่นนะ
 
1. นายวิทยา  ศรีอาราม
 
6ภาษาไทยการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6-1-1. เด็กชายแสงสุรี  ศรีอินทร์
 
1. นายวิทยา  ศรีอาราม
 
7ภาษาไทยการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.60เข้าร่วม1. เด็กหญิงภัทรพร  บุญมาก
2. เด็กหญิงอรปรียา  นาสมภักดิ์
 
1. นายพรหมฤทธิ์  ไชยต้นเทือก
 
8คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.315เข้าร่วม321. เด็กหญิงเยาวพา  หมอนทอง
 
1. นายนพดล  จตุไพบูลย์
 
9คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.69เข้าร่วม581. เด็กหญิงรุจจิรา  เสมอตระกูล
 
1. นางตรงศรณ์  ตระกูลสม
 
10คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.346เข้าร่วม151. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีนาม
 
1. นายนพดล  จตุไพบูลย์
 
11คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.654เข้าร่วม241. เด็กหญิงอรปรียา  นาสมภักดิ์
 
1. นางตรงศรณ์  ตระกูลสม
 
12วิทยาศาสตร์การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.680.92ทอง71. เด็กหญิงกรพินธุ์  กลิ่นสุวรรณ
2. เด็กชายนันทชัย  บุญทดแทน
 
1. นางสาวภคมน  บุตะเคียน
 
13วิทยาศาสตร์การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.685.26ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงพรนภ้ส  แย้มมา
2. เด็กชายสราวุธ  โชติชัย
 
1. นางสาวภคมน  บุตะเคียน
 
14สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6-1-1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คล้ำฉิม
2. เด็กหญิงพรนภัส  แย้มมา
3. เด็กหญิงรุจจิรา  เสมอตระกูล
4. เด็กหญิงอังศุมาลิน  รัชตารมย์
5. เด็กหญิงเมธาวรินทร์  แผงสี
 
1. นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์
 
15สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.375.3เงิน351. เด็กหญิงจรรยพร  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์
 
16สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.656เข้าร่วม471. เด็กหญิงภทรพรรณ  เตชะวนิช
 
1. นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์
 
17สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.378.3เงิน271. เด็กชายธีระพงษ์  พรหมอยู่
2. เด็กหญิงเยาวพา  หมอนทอง
 
1. นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์
 
18สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.688.33ทอง71. เด็กชายกิตติทัต  ธนวัชร์กิติกุล
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ผาผุยคำ
 
1. นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์
 
19สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.658เข้าร่วม471. เด็กหญิงณปภา  ทองสง
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  โคตพันธ์
 
1. นายศม  มั่นใจตน
 
20ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.676เงิน211. เด็กหญิงสรัลชนา  รัตนสุข
 
1. นายสัมฤทธิ์  เทียนโชติ
 
21ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.677เงิน221. เด็กหญิงสุขุมาล  แมงประโคน
 
1. นายสัมฤทธิ์  เทียนโชติ
 
22ภาษาต่างประเทศการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3-1-1. เด็กชายนพคุณ  เหรียญทอง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทร์
 
23ภาษาต่างประเทศการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6-1-1. เด็กชายภีมณภณ  ปัตตะแวว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทร์
 
24ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.674.67เงิน531. เด็กหญิงเกียรติกนิษฐ์  แก้วมาลี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทร์
 
25กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.344.4เข้าร่วม251. เด็กหญิงตวงทอง  พานอนันต์
2. เด็กชายธนากร  กิตติปัญญากร
3. เด็กชายปฏิภาณ  ไปพรหมราช
4. เด็กหญิงปัทมา  พุธมาลักษณ์
5. เด็กชายภูริช  บุญมาก
6. เด็กหญิงเยาวพา  หมอนทอง
 
1. นายสัมฤทธิ์  เทียนโชติ
 
26คอมพิวเตอร์การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.361.66ทองแดง441. เด็กหญิงตวงทอง  พานอนันต์
2. เด็กหญิงปัทมา  พุทธมาลักษณ์
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  อิ่มเอิบสุข
2. นายนพดล  จตุไพบูลย์
 
27คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.672.33เงิน361. เด็กหญิงธัญชนก  พลแสน
2. เด็กหญิงภัทรพร  บุญมาก
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  อิ่มเอิบสุข
2. นายนพดล  จตุไพบูลย์
 
28คอมพิวเตอร์การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.669.33ทองแดง551. เด็กหญิงณัฐธิดา  คล้ำฉิม
2. เด็กหญิงอภิญญา  กองแก้ว
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  อิ่มเอิบสุข
2. นายนพดล  จตุไพบูลย์
 
29หุ่นยนต์การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.682ทองชนะเลิศ1. เด็กชายกิตติพศ  ลายประโคน
2. เด็กชายธนวัฒน์  พิมพ์ทอง
3. เด็กชายแสงสุรี  ศรีอินทร์
 
1. นายนพดล  จตุไพบูลย์
2. นางสาวนุชจรินทร์  อิ่มเอิบสุข
 
30การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.681ทอง181. เด็กชายกฤษฎาพร  เอื้อถิรกิจ
2. เด็กชายพลาธิป  พานทอง
3. เด็กชายศุภอรรษ  ตระกูลสม
 
1. นางสุทธินันท์  พูลเกิด
 
31การงานอาชีพการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.675เงิน61. เด็กหญิงนราทิพย์  ภูมณี
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เกิดมงคล
3. เด็กหญิงสรัลชนา  รัตนสุข
 
1. นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์
 
32การงานอาชีพการประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6-1-1. เด็กหญิงสุจิตรา  แย้มกลีบบัว
2. เด็กหญิงอาจรีย์  วิจิตรตระการสม
3. เด็กหญิงเหมือนจันทร์  กันขัด
 
1. นางสุทธินันท์  พูลเกิด
 
33ปฐมวัยการปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย66ทองแดง451. เด็กชายกฤตธี  รอดหลำ
2. เด็กชายนรินทร์โชติ  ศรีสวรรค์
3. เด็กชายศิวฤทธิ์  สุนทรากร
 
1. นางสาวอัญชลี  สารรักษ์
 
34ปฐมวัยการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย45เข้าร่วม661. เด็กชายกนกพล  ประสงค์
2. เด็กหญิงบุษกร  แก้วจินดา
3. เด็กหญิงพรนภัส  พนรเขต
 
1. นางสาวนิตยา  พืชทองหลาง
 
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2561,13:45   อ่าน 312 ครั้ง